Uitzendbureau Servitex B.V.

Postbus 26, 7848 ZG Schoonoord.

 

         ABU  Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

 

Dit document bevat de algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Deze algemene voorwaarden zijn specifiek bedoeld voor overeenkomsten tussen overheid en uitzend- of payrollbedrijven. Dit document is in samenwerking met vertegenwoordigers uit de publieke sector, de uitzendbranche en de payrollbranche tot stand gekomen. De voorwaarden hebben geen verplichtend karakter. Organisaties kunnen in aanvullende afspraken hiervan afwijken. Bij een aantal artikelen is de tekst opgenomen: ‘tenzij anders overeengekomen’. In algemene zin wordt aangeraden, om in het geval van afwijking van de in dit document opgenomen voorwaarden, dit schriftelijk vast te leggen. Soms worden door aanbestedende diensten de algemene inkoopvoorwaarden of de ARVODI- voorwaarden als onderliggende algemene voorwaarden gehanteerd. In de praktijk leidt dit echter tot problemen omdat het ter beschikking stellen van arbeid vaak niet te vergelijken is met het leveren van diensten. De voorwaarden uit dit document sluiten beter aan op overeenkomsten met betrekking tot het ter beschikking stelling van arbeidskrachten. De laatste versie van de voorwaarden is verkrijgbaar via PIANOO (www.pianoo.nl), ABU (www.abu.nl) en VPO (www.vpo.nu).

 

1/19 Algemene Voorwaarden I ALGEMEEN ( ABU ) Algemene Bond Uitzendbureaus

 

1. Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

1.1 Nadere Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer op grond waarvan een enkele Flexibele Arbeidskracht door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het Opdrachtgevertarief. Onder Nadere Overeenkomst vallen de volgende aangeboden diensten:

1. Uitzending: Opdrachtnemer stelt Flexibele Arbeidskrachten ter beschikking aan de Opdrachtgever, waarvoor Opdrachtnemer de Werving & Selectie heeft verricht en waarbij de Opdrachtgever leiding en toezicht uitoefent. Bij uitzenden is het Uitzendbeding van toepassing en is in beginsel de CAO voor Uitzendkrachten van de ABU of de NBBU van toepassing.

2. (Project)detachering: Opdrachtnemer stelt (in het kader van een project) Flexibele Arbeidskrachten ter beschikking aan de Opdrachtgever, waarvoor Opdrachtnemer de Werving & Selectie heeft verricht en waarbij de Opdrachtgever leiding en toezicht uitoefent. Bij detacheren gaat het om een arbeidsovereenkomst zonder Uitzendbeding en is in beginsel de CAO voor Uitzendkrachten van de ABU of de NBBU van toepassing of een andere CAO of arbeidsvoorwaardenregeling.

3. Payrolling: Opdrachtnemer stelt Flexibele Arbeidskrachten ter beschikking aan de Opdrachtgever, waarvoor Opdrachtgever de Werving & Selectie heeft verricht of doen verrichten en waarbij de Opdrachtgever leiding en toezicht uitoefent. In beginsel is de CAO voor Medewerkers van Payrollondernemingen van de VPO of de CAO voor Uitzendkrachten van de ABU of de NBBU van toepassing.

1.2 Opdrachtnemer: de in Nederland gevestigde onderneming die op basis van een overeenkomst Flexibele Arbeidskrachten ter beschikking stelt aan Opdrachtgever.

1.3 Flexibele Arbeidskracht: iedere natuurlijke persoon, die een overeenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met Opdrachtnemer teneinde arbeid te verrichten voor Opdrachtgever onder leiding en toezicht van die Opdrachtgever. Onder Flexibele Arbeidskracht wordt verstaan*:

1. een uitzendkracht;

2. een gedetacheerde;

3. een payrollkracht.

1.4 Opdrachtgever: iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die een Flexibele Arbeidskracht werkzaamheden onder diens leiding en toezicht laat uitvoeren in het kader van een Nadere Overeenkomst.

1.5 Raamovereenkomst: de overkoepelende overeenkomst met afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waar de algemene voorwaarden en de onderliggende Nadere Overeenkomsten integraal onderdeel vanuit maken.

1.6 Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Flexibele Arbeidskracht in het kader van een Nadere Overeenkomst. 2/19 Algemene Voorwaarden – versie juni 2008

1.7 Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de uitzendovereenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Flexibele Arbeidskracht en/of in de CAO voor Uitzendkrachten, inhoudend dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de Terbeschikkingstelling van de Flexibele Arbeidskracht op verzoek van de Opdrachtgever ten einde komt. (art 7:691 lid 2 BW).

1.8 CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst waar Opdrachtnemer aan gebonden is. Hieronder, doch niet uitsluitend, worden begrepen: - CAO voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de ABU enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie anderzijds; - CAO voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de NBBU enerzijds en de LBV anderzijds; - CAO voor medewerkers van Payroll Ondernemingen, gesloten tussen de VPO enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie anderzijds.

 1.9 Opdrachtgeverstarief: het door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.

1.10 Personeel van Opdrachtnemer: de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Raamovereenkomst dan wel de Nadere Overeenkomst in te schakelen personeelsleden, niet zijnde ter beschikkinggestelde Flexibele Arbeidskrachten, die onder leiding en toezicht van de Opdrachtnemer werken.

1.11 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken van de Nadere Overeenkomst en de Raamovereenkomst.

1.12 Politiek Besluit Een algemeen verbindende beslissing waartoe een democratisch gecontroleerd orgaan na overweging gekomen is. In ieder geval zijn als Politiek Besluit aan te merken: − AMvB; − AMvRB; − ministeriële regeling; − wetten in formele zin; − wetten in materiële zin.

2. Toepasselijkheid

2.1 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts bindend, voor zover zij uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen in een Raamovereenkomst en/of Nadere Overeenkomst.

 3/19 Algemene Voorwaarden I UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 3. Garanties van de Opdrachtnemer

 3.1 Opdrachtnemer garandeert dat de uitvoering van de overeenkomst en de Nadere Overeenkomst zullen voldoen aan de vastgelegde eisen.

 3.2 Opdrachtnemer garandeert dat de door Opdrachtnemer te verrichten diensten op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd.

4. Werkprocedure

4.1 Opdrachtgever verstrekt op verzoek van Opdrachtnemer voor aanvang van de Nadere Overeenkomst een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, verlangde beroepskwalificaties, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden, specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats en de beoogde looptijd van de Nadere Overeenkomst.

4.2 Opdrachtnemer bepaalt aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor Terbeschikkingstelling in aanmerking komende Flexibele Arbeidskracht(en), welke Flexibele Arbeidskracht(en) zij aan Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Nadere Overeenkomst. Opdrachtgever kan de voorgestelde Flexibele Arbeidskracht(en) voorafgaand aan de Nadere Overeenkomst afwijzen, waardoor de Terbeschikkingstelling van de voorgestelde Flexibele Arbeidskracht(en) geen doorgang vindt.

 4.3 Van acceptatie van de voorgestelde Flexibele Arbeidskracht door Opdrachtgever vindt kennisgeving plaats door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.

4.4 Opdrachtgever heeft het recht de uitvoering van de overeengekomen selectieprocedure en de werkgeversverplichtingen binnen de Nadere Overeenkomst te laten toetsen. Opdrachtgever wijst een of meer functionarissen aan die bevoegd zijn namens hem de toetsing uit te voeren.

4.5 Opdrachtnemer schiet niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de contacten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voorafgaand aan een mogelijke Terbeschikkingstelling, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Flexibele Arbeidskracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door Opdrachtgever gewenste dan wel overeengekomen termijn, leiden tot de daadwerkelijke Terbeschikkingstelling van een Flexibele Arbeidskracht.

4.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van Flexibele Arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen. Het voorafgaande is niet van toepassing indien Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de Terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht ter zake bij de Opdrachtnemer indient en er sprake is van toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer bij de selectie.

4.7 Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de Flexibele Arbeidskracht verplichten een eigen verklaring omtrent goed gedrag te ondertekenen dan wel een VOG bij de gemeente aan te vragen waaruit het goed gedrag voor de gevraagde functie blijkt. De kosten van de VOG komen voor rekening van Opdrachtgever.

4.8 Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de Flexibele Arbeidskracht verplichten een geheimhoudingsverklaring te tekenen (vgl. art 11.4).

4.9 Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de Flexibele Arbeidskracht verplichten een overdrachtsverklaring intellectuele eigendom te tekenen (vgl. art 21 lid 1). 4/19 Algemene Voorwaarden – versie juni 2008 5. De Nadere Overeenkomst en de Terbeschikkingstelling

5.1 De Nadere Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd.

5.2 De Nadere Overeenkomst voor bepaalde tijd is de Nadere Overeenkomst die wordt aangegaan: - óf voor een vaste periode; - óf voor een bepaalbare periode; - óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.

5.3 De Nadere Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

5.4 Opzegging van een Nadere Overeenkomst voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 14 kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de Nadere Overeenkomst een Terbeschikkingstelling behelst van een Flexibele Arbeidskracht waarop het uitzendbeding van toepassing is, bedraagt de opzegtermijn in kalenderdagen: - Terbeschikkingstelling van 0 tot 12 gewerkte weken: 0 - Terbeschikkingstelling van 12 tot 26 gewerkte weken:: 5 - Terbeschikkingstelling van 26 tot 52 gewerkte weken: 10 - Terbeschikkingstelling van 52 tot en met 78 gewerkte weken: 14 Tenzij anders is overeengekomen*

5.5 Tussentijdse opzegging van de Nadere Overeenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is opzegging schriftelijk mogelijk met een opzegtermijn van 15 kalenderdagen, tenzij anders is overeengekomen.

5.6 Het einde van de Nadere Overeenkomst betekent het einde van de Terbeschikkingstelling. Beëindiging van de Nadere Overeenkomst door Opdrachtgever houdt in het verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer om de lopende Terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Nadere Overeenkomst rechtsgeldig eindigt, respectievelijk waartegen de Nadere Overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden.

5.7 Indien tussen de Flexibele Arbeidskracht en Opdrachtnemer het Uitzendbeding geldt, eindigt de Terbeschikkingstelling van de Flexibele Arbeidskracht op verzoek van Opdrachtgever op het moment dat de Flexibele Arbeidskracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid (ziekte).

5.8.1 Indien de arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtnemer en de Flexibele Arbeidskracht eindigt, eindigt de Terbeschikkingstelling van rechtswege, tenzij er aansluitend een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt afgesloten. Opdrachtnemer heeft de verplichting Opdrachtgever steeds onverwijld, dat wil zeggen zodra deze kennis heeft van het (voorgenomen) einde van de ter beschikking stelling en/of de (voorgenomen) beëindiging van het dienstverband, hiervan op de hoogte te stellen. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer zich tot het uiterste inspannen een vervangende Flexibele Arbeidskracht ter beschikking te stellen. Indien de bedrijfsvoering van Opdrachtgever in het geding komt bij het uitblijven van een vervangende Flexibele Arbeidskracht kan Opdrachtgever aanvullende maatregelen treffen en vervalt de exclusiviteit voor Opdrachtnemer.*

5.8.2 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de Terbeschikkingstelling en/of de Nadere Overeenkomst te beëindigen anders dan om gegronde redenen. Onder gegronde redenen wordt in dit verband verstaan de in artikel 6.2 genoemde redenen of redenen zoals wanprestatie of onrechtmatige daad aan de zijde van Opdrachtgever.

5.8.3 Opdrachtnemer schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever als gevolg van de beëindiging van de ter beschikking stelling, op grond van de in artikel 5.7 benoemde redenen, tenzij anders is overeengekomen. 5/19 Algemene Voorwaarden – versie juni 2008

5.9 Opdrachtgever kan de tewerkstelling van de Flexibele Arbeidskracht niet tijdelijk, geheel of gedeeltelijk opschorten, of beëindigen zonder inachtneming van de opzegtermijn als bedoeld in artikel 5.4, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.

5.10 Opdrachtgever kan de Nadere Overeenkomst per direct beëindigen indien er sprake is van een Politiek Besluit, waarop Opdrachtgever geen invloed heeft kunnen uitoefenen, ten gevolge waarvan de bedrijfsvoering van het betreffende bedrijfsonderdeel, waarin de Flexibele Arbeidskracht te werk is gesteld, wordt gestaakt en het redelijkerwijs niet van Opdrachtgever verlangd kan worden de tewerkstelling te continueren.*

5.11 Indien Opdrachtgever de tewerkstelling niet tijdelijk kan opschorten, maar Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Flexibele Arbeidskracht of de Flexibele Arbeidskracht niet tewerk kan stellen, is Opdrachtgever gehouden voor de duur van de Nadere Overeenkomst onverkort aan Opdrachtnemer het Opdrachtgevertarief inclusief eventuele toeslagen te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens Nadere Overeenkomst laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

6. Vervanging op verzoek van Opdrachtnemer

6.1 Opdrachtnemer kan gedurende de looptijd van de Nadere Overeenkomst een vervangende Flexibele Arbeidskracht aanbieden. Opdrachtgever kan een dergelijk voorstel op redelijke gronden afwijzen en kan aan de vervanging voorwaarden verbinden. Bij een vervanging van een Flexibele Arbeidskracht houdt Opdrachtnemer rekening met de deskundigheid, opleiding en ervaring van de oorspronkelijk ter beschikking gestelde Flexibele Arbeidskracht.

6.2 Opdrachtnemer kan te allen tijde aan Opdrachtgever een voorstel doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Flexibele Arbeidskracht door een andere Flexibele Arbeidskracht onder voortzetting van de Nadere Overeenkomst, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Opdrachtnemer, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De Opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.

7. Gebruik van diensten van derden

7.1 Bij het uitvoeren van de Nadere Overeenkomst kan Opdrachtnemer slechts na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever gebruik maken van de diensten van derden. Deze toestemming wordt niet op onredelijke gronden onthouden. Aan de toestemming kunnen door Opdrachtgever voorwaarden worden verbonden. De door Opdrachtgever verleende toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de nakoming van de krachtens de Nadere Overeenkomst op hem rustende verplichtingen en de krachtens de belastingen sociale verzekeringswetgeving op hem als werkgever rustende verplichtingen. 6/19 Algemene Voorwaarden III VERHOUDING TUSSEN PARTIJEN EN BEGELEIDING

8. Voortgangsrapportage

8.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot een periodieke evaluatie van de samenwerking. De uitkomst hiervan wordt schriftelijk vastgelegd, waarna de aandachtspunten als uitgangspunten dienen voor aanpassing en stroomlijning van de samenwerking.

9. Contactpersonen

9.1 Beide partijen wijzen een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van de Nadere Overeenkomst onderhoudt. Partijen informeren elkaar schriftelijk over degene die zij als contactpersoon hebben aangewezen.

9.2 Contactpersonen kunnen partijen vertegenwoordigen en binden, tenzij bij Nadere Overeenkomst anders is bepaald.

10. Wijze van kennisgeven

10.1 Kennisgevingen van partijen op grond van de Raamovereenkomst en/of de Nadere Overeenkomst worden schriftelijk gedaan.

10.2 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

11. Geheimhouding

11.1 Partijen verplichten zich jegens elkaar al hetgeen een partij bij de uitvoering van de Nadere Overeenkomst en/of Raamovereenkomst ter kennis komt en waarvan die partij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op generlei wijze bekend te maken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking verplicht.

11.2 Partijen zullen hun medewerkers verplichten deze geheimhoudingsverplichting na te leven.

11.3 Partijen dragen er zorg voor dat hun medewerkers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Raamovereenkomst en/of de Nadere Overeenkomst, de regelgeving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht neemt.

11.4 Opdrachtnemer zal de Flexibele Arbeidskracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Flexibele Arbeidskracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

11.5 Het staat Opdrachtgever vrij om de Flexibele Arbeidskracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van de in dit en het vorige lid bedoelde geheimhoudingsplicht door de Flexibele Arbeidskracht.

11.6 Beide partijen zullen persberichten en andere openbare mededelingen met betrekking tot de onderhavige Overeenkomst slechts aan derden verstrekken na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Bedoelde toestemming is niet nodig indien de verstrekking van informatie berust op een wettelijke verplichting. 7/19 Algemene Voorwaarden – versie juni 2008

11.7 Opdrachtgever kan, indien Opdrachtnemer de geheimhoudingsverplichtingen schendt, een bij de Nadere Overeenkomst te bepalen boete te stellen.

12. Goede uitoefening van leiding en toezicht en veiligheid

12.1 Opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met de wettelijke bepaling 7:690 BW en zal zich ten aanzien van de Flexibele Arbeidskracht bij de uitoefening van het toezicht en/of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

12.2 Opdrachtgever wordt volgens de Arbeidsomstandighedenwet aangemerkt als werkgever. Opdrachtgever is jegens de Flexibele Arbeidskracht en Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. Hieronder wordt onder meer ook begrepen dat de Opdrachtgever de Flexibele Arbeidskracht actieve voorlichting geeft met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

12.3 Indien de Flexibele Arbeidskracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage, voor zover hetgeen niet in strijd is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

12.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Flexibele Arbeidskracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’, dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door Opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden. In afwijking van bovenstaande is doorlening wel mogelijk na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer. Deze zal haar goedkeuring niet onthouden, tenzij redelijke gronden aanwezig zijn.

12.5 Tewerkstelling van de Flexibele Arbeidskracht in het buitenland door Opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van Opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met Opdrachtnemer en de Flexibele Arbeidskracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

12.6 De Opdrachtgever kan de Flexibele Arbeidskracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en Voorwaarden bepaalde, indien de Opdrachtnemer en de Flexibele Arbeidskracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.

13 Arbeidsduur en werktijden

13.1 De arbeidsomvang en de werktijden van de Flexibele Arbeidskracht bij Opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Flexibele Arbeidskracht zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. 8/19 Algemene Voorwaarden – versie juni 2008

13.2 Opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Flexibele Arbeidskracht voldoen aan de wettelijke vereisten. Opdrachtgever ziet er op toe dat de Flexibele Arbeidskracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

13.3 Vakantie en verlof van de Flexibele Arbeidskracht worden geregeld conform de wet en/of de CAO.

14. Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

14.1 Opdrachtgever dient op verzoek van Opdrachtnemer, voorafgaand aan de Nadere Overeenkomst, Opdrachtnemer te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Nadere Overeenkomst, opdat Opdrachtnemer deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de Flexibele Arbeidskracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Nadere Overeenkomst, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien Opdrachtgever nalaat om Opdrachtnemer tijdig te informeren, is Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Opdrachtnemer het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de Nadere Overeenkomst en Voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

15 Functie en beloning

15.1 Voor aanvang van de Nadere Overeenkomst verstrekt Opdrachtgever de omschrijving van de door de Flexibele Arbeidskracht uit te oefenen functie. Op verzoek van Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever eveneens de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van Opdrachtgever. De beloning van de Flexibele Arbeidskracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.

15.2 Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de Flexibele Arbeidskracht uitgeoefende functie, zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de Flexibele Arbeidskracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling kan tijdens de Nadere Overeenkomst worden aangepast, indien de Flexibele Arbeidskracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving of de CAO. Indien de aanpassing leidt tot een hogere of lagere beloning, corrigeert Opdrachtnemer de beloning van de Flexibele Arbeidskracht én het Opdrachtgevertarief dienovereenkomstig. Opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie verschuldigd. 9/19 Algemene Voorwaarden IV VERGOEDING 16. Opdrachtgevertarief

16.1 Het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde Opdrachtgevertarief wordt berekend over de uren waarop Opdrachtnemer op grond van de Nadere Overeenkomst en/of deze Voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de Flexibele Arbeidskracht werkelijk gewerkte uren. Het Opdrachtgevertarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die Opdrachtnemer verschuldigd is aan de Flexibele Arbeidskracht. Over het Opdrachtgevertarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.

16.2 Iedere aanpassing van het Opdrachtgevertarief wordt door Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan Opdrachtgever de beloning en/of het Opdrachtgevertarief te laag is/zijn vastgesteld, kan Opdrachtnemer ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het Opdrachtgevertarief op het juiste niveau brengen. Hetgeen Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan zijn gemaakt kunnen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

16.3 Opdrachtnemer kan in ieder geval het Opdrachtgevertarief tijdens de looptijd van de Nadere Overeenkomst aanpassen, indien er sprake is van: - Wijziging van het werkgeversaandeel betreffende premies sociale verzekeringswetten, fiscale wetgeving, overige door Opdrachtnemer te betalen premies en pensioenpremies of ten gevolge van de invoering van nieuwe lasten of premies op grond van de wet, de CAO of enig verbindend voorschrift. - Wijzigingen in de CAO of arbeidsvoorwaardenregeling van Opdrachtgever voor zover die van invloed zijn op de tariefopbouw. - Wijzigingen voorvloeiend uit 16.3a en 16.3b zullen niet eerder aan Opdrachtgever worden doorberekend dan dat deze afspraken consequenties hebben voor de loonkosten en vergoedingen aan het aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde personeel. Indien er wordt gewerkt met vaste tarieven (detacheringen), gelden de volgende bepalingen *

16.4 Indien de Nadere Overeenkomst korter dan een vol kalenderjaar wordt verlengd waar de Flexibele Arbeidskracht dezelfde functie houdt, dan is het tarief gelijk aan de voorgaande Nadere Overeenkomst.

16.5 Indien de Opdrachtnemer de Flexibele Arbeidskracht een salarisverhoging wil toekennen i.v.m. goed functioneren, kan de Opdrachtnemer éénmaal per jaar uiterlijk één maand en maximaal twee maanden van tevoren een voorstel bij de Opdrachtgever indienen. Dit voorstel dient gespecificeerd te zijn naar de componenten welke deze wijzing noodzakelijk maken. De wijzingen zijn van kracht, nadat partijen hiermede schriftelijk hebben ingestemd. 10/19 Algemene Voorwaarden V FINANCIËLE BEPALINGEN

17. Facturering en betaling

17.1 Facturatie vindt plaats op basis van de met Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen bij Nadere Overeenkomst, bij Raamovereenkomst, of deze Voorwaarden is bepaald. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door Opdrachtgever schriftelijk of digitaal geaccordeerde declaratieformulieren.

17.2 Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de Flexibele Arbeidskracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de Flexibele Arbeidskracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de Nadere Overeenkomst en Voorwaarden het Opdrachtgevertarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten. Eventuele fiscale en financiële gevolgen bij het nalaten van controle in het kader van onkosten- dan wel reiskostenvergoedingen, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

17.3 Opdrachtgever behoudt een (digitale) kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de Flexibele Arbeidskracht ingeleverde declaratieformulier en het door de Opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de Opdrachtgever behouden afschrift, mits door zowel de Flexibele Arbeidskracht als de Opdrachtgever ondertekend, voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door Opdrachtnemer.

17.4 Opdrachtgever is gehouden elke door Opdrachtnemer ingediende factuur te voldoen binnen dertig kalenderdagen na de factuurdatum. Uitsluitend betalingen aan Opdrachtnemer werken bevrijdend. Betalingen door Opdrachtgever aan een Flexibele Arbeidskracht en het verstrekken van voorschotten aan een Flexibele Arbeidskracht zijn onverbindend tegenover Opdrachtnemer en kunnen geen grond opleveren voor schulddelging of verrekening.*

17.5 Opdrachtnemer zendt de factu(u)r(en) toe aan Opdrachtgever onder vermelding van datum en nummer van de Nadere Overeenkomst, BTW-bedrag, alsmede andere tussen partijen in de Raamovereenkomst overeengekomen gegevens.

17.6 Indien Opdrachtgever een factuur zonder geldige reden na het verstrijken van de termijn niet heeft voldaan, is hij van rechtswege de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. Op de rentevergoeding kan Opdrachtnemer geen aanspraak maken, indien de desbetreffende factuur niet aan het gestelde in artikel 17.5 voldoet.

17.7 Opdrachtgever kan bij gerede twijfel de door Opdrachtnemer verzonden facturen door een door Opdrachtgever aan te wijzen accountant, als bedoeld in artikel 393, eerste lid Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, op inhoudelijke juistheid laten controleren. Opdrachtnemer verleent de betrokken accountant inzage in boeken en bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en informatie die deze verlangt. De controle is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het verifiëren van de facturen is vereist. De accountant brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan beide partijen uit. De kosten van het accountantsonderzoek komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de factu(u)r(en) niet juist dan wel onvolledig is/zijn, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van Opdrachtnemer komen.

17.8 Opdrachtgever kan de betaling van een factuur of een deel daarvan waarover tussen partijen geen overeenstemming bestaat, opschorten gedurende de periode van het accountantsonderzoek. Van deze bevoegdheid maakt Opdrachtgever uitsluitend gebruik, indien bij hem redelijke twijfel bestaat omtrent de juistheid van de desbetreffende factuur. 11/19 Algemene Voorwaarden

17.9 Overschrijding van een betalingstermijn door Opdrachtgever of niet-betaling door Opdrachtgever van een factuur op grond van vermoede inhoudelijke onjuistheid van die factuur of ingeval van ondeugdelijkheid van de gefactureerde diensten, geeft Opdrachtnemer niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen. 12/19 Algemene Voorwaarden VI TEKORTSCHIETEN IN DE NAKOMING, ONTBINDING

18. Karakter van de opdracht en aansprakelijkheid

18.1 Van toepassing is artikel 6:170 lid 1 BW, inhoudende dat een werkgever aansprakelijk is voor schade aan een derde, toegebracht door een fout van een ondergeschikte – waaronder ook wordt begrepen de uitzendkracht in zijn relatie tot Opdrachtgever – indien de fout door de opdracht tot het verrichten van een taak is vergroot en degene in wiens dienst hij stond, uit hoofde van de desbetreffende rechtsbetrekking, zeggenschap had over de gedraging waarin de fout is gelegen.

18.2 Opdrachtnemer is verantwoordelijk en mitsdien aansprakelijk voor het ter beschikking stellen van ter zake van de functie gekwalificeerd personeel en staat in voor de kwaliteit van de door haar voorgedragen Flexibele Arbeidskrachten. Om te voldoen aan de verplichtingen zoals bedoeld in de vorige volzin zal Opdrachtnemer Opdrachtgever volledig en accuraat informeren over de professionele en persoonlijke kwalificaties van de voorgedragen kandidaten en zal ze naar beste kunnen trachten te bewerkstelligen dat de door haar aangeboden Flexibele Arbeidskrachten berekend zijn voor de op te dragen taken. Indien bepaalde kwalificaties die in algemene zin bekend staan als noodzakelijk, gelet op de opgedragen taak, of als sprake is van kwalificaties die vooraf aan Opdrachtnemer bekend zijn gemaakt, staat Opdrachtnemer ervoor in dat de voorgedragen Flexibele Arbeidskrachten deze kwalificaties bezitten, dan wel informeert Opdrachtnemer Opdrachtgever over welke kwalificaties ontbreken. Voorts zal Opdrachtnemer zich naar beste kunnen inspannen de wensen van Opdrachtgever ten aanzien van aantal en beschikbaarheid van de Flexibele Arbeidskrachten te honoreren. In afwijking van het vorenstaande kunnen partijen expliciet resultaatsdoelstellingen of resultaatsverbintenissen overeenkomen.

18.3 Opdrachtnemer is aansprakelijk en volledig verantwoordelijk jegens Opdrachtgever voor de uitvoering van de Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomst met inachtneming van hetgeen in deze Voorwaarden, de Raamovereenkomst en de Nadere Overeenkomst is bepaald en zal Opdrachtgever, met in achtneming van het gestelde in dit artikel, vrijwaren tegen eventuele aanspraken, kosten en schade in verband hiermede.

18.4 Ten aanzien van schade, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, geldt dat de door Opdrachtnemer te betalen schadevergoeding is beperkt tot een bedrag van: − €150.000 voor opdrachten waarvan de waarde kleiner is dan of gelijk aan €50.000 − €300.000 voor opdrachten waarvan de waarde meer is dan €50.000, maar kleiner of gelijk aan €100.000 − €500.000 voor opdrachten waarvan de waarde meer is dan €100.000, maar kleiner of gelijk aan €150.000 − €1.500.000 voor opdrachten waarvan de waarde meer is dan €150.000, maar kleiner of gelijk aan €500.000 − €3.000.000 voor opdrachten waarvan de waarde meer is dan €500.000 Deze limieten gelden niet indien sprake is van aan Opdrachtnemer toe te rekenen opzet, grove schuld of grove nalatigheid.*

18.5 Indien aan specifiek overeengekomen verplichtingen een bonus-malussystematiek wordt gekoppeld, is, tenzij anders is overeengekomen, Opdrachtnemer ter zake die verplichting niet verder aansprakelijk dan hetgeen Opdrachtnemer op basis van de bonus/malussystematiek verbeurt.

18.6 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor te lijden indirecte schade. 13/19 Algemene Voorwaarden

18.7 a. In het verlengde van artikel 12 van deze Voorwaarden is Opdrachtgever aansprakelijk voor schaden en verliezen aan de Opdrachtgever, de Flexibele arbeidskracht of derden, die voorvloeien uit het doen of nalaten van Opdrachtgever, diens personeel of de Flexibele Arbeidskracht, als ware de Flexibele Arbeidskracht diens eigen werknemer. Onder dit doen en nalaten wordt mede begrepen verbintenissen die de Flexibele Arbeidskracht is aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens de Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derden. b. Opdrachtgever is niet aansprakelijk indien de aansprakelijkheid in de aansprakelijkheidssfeer van Opdrachtnemer ligt hetgeen het geval is als de schade een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming bij de werving en selectie door de Opdrachtnemer, in welk geval de Opdrachtnemer aansprakelijk is. c. In de volgende situaties wijkt de aansprakelijkheid van Opdrachtgever én Opdrachtnemer af van hetgeen hiervoor is omschreven: - Als de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Flexibele arbeidskracht is in de relatie tussen de Opdrachtgever en de Flexibele Arbeidskracht de Flexibele Arbeidskracht aansprakelijk; - Als het schade betreft die de Flexibele Arbeidskracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt doch waarvoor Opdrachtgever en/of de Opdrachtnemer niet aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of 7:611 BW, is de Flexibele Arbeidskracht aansprakelijk. d. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever ter zake de aan Opdrachtnemer op grond van artikel 18.7 toekomende aansprakelijkheid. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer op zijn beurt ter zake de aan Opdrachtgever op grond van artikel 18.7 toekomende aansprakelijkheid.

19. Overmacht

19.1 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel en verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken, voor zover deze omstandigheden zich voordoen aan de zijde van dan wel door toedoen van de partij die niet nakomt c.q. tekortschiet. Voorts wordt niet onder overmacht begrepen het niet nakomen dan wel tekortschieten van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Opdrachtnemer of de door hem ingeschakelde derden.

20. Ontbinding

20.1 Onverminderd hetgeen overigens in de Raamovereenkomst is vastgelegd, kan elk van de partijen de Nadere Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte ontbinden, indien de andere partij, ook na schriftelijke ingebrekestelling stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. Ingeval van overmacht, alsmede indien nakoming van de desbetreffende verplichtingen, anders dan door overmacht ontstaan, binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is, is de nalatige partij onmiddellijk in verzuim en is het stellen van bedoelde termijn niet vereist.

20.2 De in het vorige lid genoemde termijnstelling is niet vereist, indien de oorspronkelijke termijn voor de ommekomst daarvan is verlengd en de in het vorige lid bedoelde nakoming na verloop van de verlengde termijn is uitgebleven.

20.3 Indien één der partijen gedurende een bij Nadere Overeenkomst te bepalen periode ten gevolge van overmacht zijn verplichtingen op grond van deze Nadere Overeenkomst niet kan nakomen, heeft de andere partij het recht de Nadere Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. 14/19 Algemene Voorwaarden – versie juni 2008

20.4 Opdrachtgever kan, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang buiten rechte de Nadere Overeenkomst en/of de Raamovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven ontbinden waardoor de Nadere Overeenkomst en/of de Raamovereenkomst eindigt, indien Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, Opdrachtnemer zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van Opdrachtnemer wordt geliquideerd, Opdrachtnemer zijn onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtnemer beslag wordt gelegd, dan wel als Opdrachtnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Nadere Overeenkomst na te kunnen komen. 15/19 Algemene Voorwaarden VII DIVERSEN

21. Intellectuele (eigendoms-)rechten

21.1 Opdrachtnemer zal de Flexibele Arbeidskracht op verzoek van Opdrachtgever een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de Flexibele Arbeidskracht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de Flexibele Arbeidskracht of anderszins kosten dient te maken, is Opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Opdrachtnemer.

21.2 Het staat Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de Flexibele Arbeidskracht aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Opdrachtnemer.

21.3 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom die de Flexibele Arbeidskracht verbeurt of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Flexibele Arbeidskracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom, tenzij in strijd met artikel 21.1 gehandeld is en dit te wijten is aan de Opdrachtnemer.

22. Verzekering

22.1 Opdrachtnemer dient zich adequaat te verzekeren en zal zich adequaat verzekerd houden, middels een beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, voor de navolgende risico’s: a. beroepsaansprakelijkheid b. bedrijfsaansprakelijkheid (waaronder aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan personen of zaken die eigendom zijn van Opdrachtgever)*

22.2 Opdrachtnemer overlegt op verzoek van Opdrachtgever onverwijld een bewijs van verzekering. De Opdrachtnemer beëindigt niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de verzekeringsovereenkomsten dan wel de condities waaronder deze zijn aangegaan. Evenmin wijzigt Opdrachtnemer het verzekerde bedrag ten nadele van Opdrachtgever zonder bedoelde toestemming. De door Opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen prijzen en tarieven te zijn begrepen.

22.3 Opdrachtgever zal zich op zijn beurt afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in artikel 18.7. Indien Opdrachtgever ervoor kiest geen verzekering voor deze risico’s af te sluiten, zal Opdrachtgever zorgen voor een volwaardig alternatief in de vorm van een risicofonds of een andersoortige voorziening.

23 Terbeschikkingstelling zaken

23.1 De Opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer zaken aan de Flexibele Arbeidskracht ter beschikking stellen die mede voor privé doeleinden kunnen worden gebruikt, zoals (doch niet limitatief) een (lease)auto of telefoon. De Opdrachtnemer kan aan de schriftelijke toestemming nadere voorwaarden stellen en Opdrachtgever is gehouden aan deze voorwaarden uitvoering te geven en te voorkomen dat de Opdrachtnemer enig nadeel lijdt ten gevolge van de Terbeschikkingstelling van de zaken door de Opdrachtgever aan de Flexibele Arbeidskracht. 16/19 Algemene Voorwaarden – versie juni 2008

23.2 Indien de Opdrachtgever in strijd met het in lid 1 bepaalde handelt danwel in gebreke is, komen alle daaruit voortvloeiende schaden, kosten en (fiscale) gevolgen, zulks in de ruimste zin des woords, volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer ter zake vrijwaren. 24. Nietige bepalingen en vernietigde bepalingen 24.1 Indien één of meer bepalingen van de Raam- of Nadere Overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van de Raam- of Nadere Overeenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over eerstbedoelde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. Bij een vervangende regeling wordt de strekking van de Nadere Overeenkomst niet aangetast.

25. Melding in publicaties of reclame-uitingen

25.1 Opdrachtnemer maakt in publicaties of reclame-uitingen geen melding van de opdrachtverlening en gebruikt de naam van Opdrachtgever niet als referentie, dan na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

26. Geschillen en toepasselijk recht 26.1 Op de Algemene Voorwaarden, de Raamovereenkomst en de Nadere Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 17/19 Algemene Voorwaarden VIII BIJZONDERE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN PAYROLLING

27. Niet van toepassing zijnde bepalingen bij payrolling

27.1 Indien er in de Raamovereenkomst en/of Nadere Overeenkomst sprake is van Payrolling zoals bedoeld in artikel 1, zijn de volgende artikelen uit deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing: Werkprocedure: - Artikel 4.2; - Artikel 4.3; - Artikel 4.4; - Artikel 4.6 voor zover het de tweede zin van dit artikel betreft. Vervanging op verzoek van de Opdrachtnemer: - Artikel 6. - De gronden genoemd in artikel 6.2 zijn echter wel van toepassing in het kader van Artikel 5.8.2. Karakter van de Opdracht en aansprakelijkheid: - Artikel 18.2. - Artikel 18.7 onder a > gaat over werving & selectie, hetgeen bij de Opdrachtgever ligt Ontbinding Artikel 20.4.

28. Verklaringen

29. Geen overname personeel

29.1 Het is opdrachtgever of concurrerende bedrijven direct of indirect niet toegestaan gedurende de overeenkomst met personeels lid en gedurende een periode van 3 maanden na beëindiging van de overeenkomst alsmede arbeidsovereenkomst, door Servitex bv opdrachtgever, concurrerende bedrijven in de zelfde sector werkzaam of ingeschakelde derden die betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de werkzaamheden in te schakelen zowel direct als indirect, in dienst te nemen of met deze personen dienaangaande te onderhandelen anders dan in overleg met de wederpartij, boete clausule is van toepassing in strijd met het in de algemene voorwaarden gestelde regels een boete van 5.000,00 euro.

30.1 In beginsel zijn de artikelen 4.7 en 4.8 niet van toepassing op payrolling.

31. Melding van gegevens payrollkracht

32.1 In het geval van een potentiële payrollkracht, meldt Opdrachtgever de payrollkracht tijdig, dat wil zeggen voor de aanvang van de werkzaamheden, aan bij Opdrachtnemer al dan niet middels een opgaveformulier. Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever of er overeenstemming is over de Terbeschikkingstelling van de payrollkracht bij de Opdrachtgever.

32.2 Op verzoek van de Opdrachtnemer controleert de Opdrachtgever de identiteit van de payrollkracht en verstrekt Opdrachtgever, mede in het kader van de Eerstedagsmelding, voorafgaand aan de werkzaamheden een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de payrollkracht aan Opdrachtnemer. Hierbij maakt Opdrachtgever, voor zover bij hem bekend, vermelding van het arbeidsverleden van de payrollkracht.*

33. Opzegtermijnen

33.1 Indien de Opdrachtnemer lid is van de VPO, gelden, in afwijking van artikel 5.4 en 5.5 van deze Algemene Voorwaarden, de onderstaande opzegtermijnen: Tussentijdse opzegging van de nadere overeenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Hierop geldt één uitzondering: als in de arbeidsovereenkomst tussen de Flexibele Arbeidskracht en de Opdrachtnemer een proeftijd is opgenomen en de Opdrachtnemer de arbeidsovereenkomst nog tijdens deze proeftijd kan beëindigen, mag de Opdrachtgever de Nadere Overeenkomst gedurende deze proeftijd beëindigden. Opzegging van een Nadere Overeenkomst voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van de tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen opzegtermijn, doch minimaal met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.* 18/19 Algemene Voorwaarden

34 Vervanging

34.1 Indien er sprake is van Payrollling, geldt er, in afwijking van artikel 5.8.1, geen inspanningsverplichting van het vervangen van de Flexibele Arbeidskracht.

35 Aansprakelijkheid voor werving en selectie

35.1 Gezien het feit dat de Opdrachtgever, in het geval van Payrolling, verantwoordelijk is voor de Werving & Selectie van Flexibele Arbeidskrachten, is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van Flexibele Arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen.

36. Melden van vakantie- en verlofregeling

36.1 Indien de Opdrachtnemer lid is van VPO geldt in aanvulling op artikel 15.1 het volgende. Opdrachtgever verstrekt op verzoek van Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer voor aanvang van de werkzaamheden het aantal vakantiedagen, doorbetaalde feestdagen, aantal werkbare dagen en bijbehorende rekenmethodiek behorende bij de functie en de situaties waarbij er recht is op kort verzuim of buitengewoon verlof.* 34. Verandering van de arbeidsomvang 34.1 Indien, in het geval van Payrolling, de Flexibele Arbeidskracht op grond van de Wet Aanpassing Arbeidsduur een verzoek tot vermindering of vermeerdering van de arbeidsomvang doet, zal, na overleg tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer, de met de Opdrachtgever afgesproken arbeidsomvang overeenkomstig de wens van de Flexibele Arbeidskracht worden aangepast. Tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, zulks ter beoordeling van de Opdrachtnemer om niet met het verzoek van de Flexibele Arbeidskracht in te stemmen. 19/19 Algemene Voorwaarden – versie juni 2008

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden.

                                                                              Algemene Bond Uitzendbureau's  ( ABU )