Uitzendbureau Servitex B.V.

Postbus 26, 7848 ZG Schoonoord.

 

Personeel voorwaarden

 

De 1 t/m 13 regels van Uitzendbureau Servitex B.V. zijn er om te worden nageleefd!

Blad 1 Veiligheid en gedragsregels omtrent machines

Blad 2 Veiligheid en gedragsregels omtrent beveiliging

Blad 3 Algemene veiligheid- gedragregels omtrent orde, netheid en hygiëne

Blad 4 Veiligheid en gedragregels omtrent persoonlijke bescherming

Blad 5 Wat te doen bij ernstige ongevallen

Blad 6 www.servitex.info 

 

1. Medewerkers van derde, uitzendkrachten en overige personen zonder of vast dienst verband dienen zich bij eerst aankomst te melden bij de verantwoordelijke functionaris.

2. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient u de eerste keer en zo vaak als nodig voorgelicht te worden omtrent veiligheid.

3. Op alle arbeidsplaatsen van de opdrachtgever/inlenen dient u zich strikt aan de geldige regels en voorschriften te houden.

4. U dient de naam te kennen van de functionaris, onder wiens verantwoordelijkheid u werkt en bij wie u zich heeft gemeld.

5. Voor uw aanwezigheid op de arbeidsplaats buiten de normale werkuren is de toestemming van de opdrachtgever vereist.

6. De nootzaak tot het bijhouden van een werktijdenregistratie hangt af van de wijze waarop u op de arbeidsplaats wordt toegelaten. U verneemt dit van de opdrachtgever/inlenen.

7. Verzuim door ziekte, vrije dagen en dergelijke dient tijdig door u aan uw werkgever ( uitzendbureau Servitex b.v. ) te worden gemeld. Bij verzuim en het ongemotiveerd verzuim hiervan zijn wij genoodzaakt een bedrag van 25,-- euro administratiekosten in rekening te brengen.

8. Het is ten strengste verboden alcoholhoudende dranken en of drugs of bedwelmende middelen mee te brengen, bij u te hebben of tijdens het werk te gebruiken.

9. Moetwillige vernielingen van of in de bedrijfsauto’s worden zonder meer ingehouden op het salaris.

10. De medewerkers en/of directie van Uitzendbureau Servitex b.v. alsmede de opdrachtgevers/inlener, ziet toe op de naleving van de geldende regels en is in deze volkomen bevoegd. Bij het niet naleven van de regels en voorschriften zullen passende sanctie’s en/of maatregelen worden genomen, die in het uiterste geval kunnen leiden tot ontslag. www.servitex.info

11.Concurentiebeding het is de werknemer tijdens de duur van de 26 weken arbeidsovereenkomst niet toegestaan bij de concurrent te gaan werken. zie de boete clausule.

12.  Boete clausule concurrentiebeding:

De werknemer zal zonder schriftelijke toestemming van werkgever gedurende de arbeidsovereenkomst en na het einde hiervan gedurende een tijdvak van 3 maanden, niet in enigerlei vorm een zaak gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan het bedrijf van werkgever, bedrijven of mede bedrijven of doen bedrijven, het zij direct het zij indirect, als ook financieel in welke vorm ook bij een dergelijke zaak belang hebben, daarin of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam zijn, al dan niet in dienstbetrekking het zij als uitzendkracht alles in de ruimste zin van het woord, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van EUR 3000,00 per gebeurtenis en tevens EUR 250,00 per iedere dag dat hij in overtreding is, te betalen aan werkgever onverminderd het recht van werkgever om volledige schadevergoeding te vragen, het concurrentiebeding geldt niet indien de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt.

13. Bescherming bedrijfskleding en veiligheidschoenen.

Werknemer is ten alle tijden verplicht tijdens zijn werkzaamheden een helm, veiligheidshesje, veiligheidsbril indien nodig en veiligheidsschoenen te dragen. ( Alles wat nodig is voor een goede bescherming.)

 

 

                                                  Veiligheid- en gedragsregels omtrent machines, toestellen, gereedschappen of gevaarlijke stoffen, transport- en hulpmiddelen.

 

1. Zorg dat u voldoende bent geïnformeerd over werking en gebruik van machines, installaties of gereedschappen waarmee of waarbij u uw werkzaamheden moet uitvoeren. Als er zaken onduidelijk zijn dient u uw uitvoerder om uitleg te vragen.

2. In bedrijf zijnde machines mogen niet worden schoongemaakt of gerepareerd. Dit mag alleen bij stilstand, indien de nodige vergrendelingen zijn aangebracht en er toestemming is verleend door de verantwoordelijke functionaris.

3. Gebruik van machines en installaties is alleen toegestaan als alle beveiligingen en afschermingen zijn aangebracht en gecontroleerd. Elektrische handgereedschappen moeten zijn goedgekeurd.

4. Het bedienen van machines, apparatuur of installaties mag alleen door daartoe opgeleide/geïnstrueerde, bevoegde medewerkers worden gedaan.

5. Voordat een machine, installatie of apparatuur in werking wordt gesteld dient u na te gaan of anderen daardoor gevaar lopen.

6. Raadpleeg vooraf voorschriften, etiketten en bijsluiters als u met gevaarlijke stoffen of chemicaliën en gewas- bestrijdingsmiddelen moet werken.

7. Gebruik gevaarlijke stoffen c.q. chemicaliën en gewasbestrijdingsmiddelen alleen volgens voorschriften of instructies.

8. Gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen is alleen toegestaan aan daartoe opgeleide en bevoegde medewerkers.

9. Werken aan elektrische installaties is alleen toegestaan aan daartoe bevoegde personen. Inschakelen van machines en installaties na stroomuitval is alleen toegestaan na toestemming van de uitvoerder.

10. Het oneigenlijk gebruik van machines, apparatuur en transport- of hulpmiddelen is niet toegestaan. Hierbij valt te denken aan verkeerd gebruik van heftrucks, steigers, hoogwerkers, het overbelasten van hulp en productiemiddelen of onvoldoende deskundigheid. www.servitex.info  Veiligheids- en gedragregels omtrent beveiliging.

1. Machines, apparaten en andere productiemiddelen, die zijn voorzien van mechanische en/of elektronische beveiligingen mogen alleen met deze voorzieningen in werking worden gesteld c.q. gehouden.

2. Het verwijderen of demonteren van mechanische beveiligingen is ten allen tijden verboden.

3. Het buiten werking stellen of wijzigen van beveiligingen of computerprogrammatuur met een beveiligingsfunctie is alleen toegestaan in speciale situaties en in overleg en met toestemming van de bedrijfsleiding.

4. Stelt u zich op de hoogte van afspraken die zijn gemaakt (of moeten worden) inzake het testen en beproeven van beveiligingapparatuur en de frequenties en omstandigheden waaronder dit moet gebeuren.

 

                                                                                          Algemene veiligheids- gedragregels omtrent orde, netheid en hygiëne

 

1. Houd uw werkplek schoon en ordelijk, dit geldt vooral en met name daar waar door uw werkzaamheden afval ontstaat.

2. Ga zorgvuldig om met afval en deponeer het in de daarvoor bestemde afvalbakken of containers.

 3. Gebruik de toiletruimte en schaftvoorziening waarvoor bestemd is ( dus geen opslagruimte )

4. Deponeer na iedere schaft restafval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

5. Daar waar onze opdrachtgevers speciale regelgeving hanteren m.b.t. orde, netheid en hygiëne dient u deze regelgeving strikt op te volgen.

6. Zorg dat na uw vertrek bij de klant er geen afval dat door u is veroorzaak achter blijft.

7. Laat ieder letsel en iedere verwonding, hoe klein ook, behandelen om infectie te voorkomen.

8. Het gebruik van mobiele telefoon is niet toegestaan, deze kunnen computer storingen veroorzaken zet deze daarom altijd uit, of gebruik deze alleen tijdens de pauze of einde werktijd.

9. Houdt u aan de opschriften, signalering en aanwijzing. www.servitex.info

 

                                                                                             Veiligheids- en gedragregels omtrent persoonlijke bescherming

 

1. Stel u vooraf op de hoogte van de situaties waarbij het noodzakelijk is dat u zich beschermt tegen gevaren en risico’s die op de werkplaats voorkomen. Als de noodzaak u niet duidelijk is, dient u uw uitvoeder te raadplegen.

 2. Gebruik beschermingsmiddelen alleen op juiste en voorgeschreven wijze, anders heeft dit gebruik geen zin.

3. Na gebruik dient u deze middelen schoon en compleet op een daartoe aangegeven plaats op te bergen.

4. In diverse gevallen is het gebruik van middelen om uzelf te beschermen dwingend voorgeschreven. In alle gevallen zullen geschikte middelen u door de werkgever ter beschikking worden gesteld. Gebruik van beschermingsmiddelen is altijd verplicht en dus dwingend voorgeschreven wanneer:

5. Bestaan er risico’s hoofdletsel op te lopen door vallende voorwerpen dan is het dragen van een helm verplicht. Draag een goedgekeurde helm op haven en fabrieksterreinen .

6. Belangrijk om te weten: - Als een helm eenmaal een goede klap heeft gehad, vervang hem dan. - Controleer regelmatig of het binnenwerk nog heel en goed verend is en let bij de helmschaal op beschadigingen. - Plak geen stickers op de helm, de lijm kan kunststof aantasten, vraag voor bedrijfsvignetten advies aan de leverancier. - Leg de helm nooit op de hoedenplank van de auto, dit bevordert het verouderingsproces door de ultraviolette stralen.

 7. Bestaan er risico’s oogletsel op te lopen b.v. bij gebruik van chemicaliën of verspanende werkzaamheden dan is een veiligheidsbril of gelaatsscherm verplicht.

8. Daar waar gevaar bestaat voor oogletsel, bent u verplicht uw ogen te beschermen. Draag een veiligheidsbril of stofbril tegen vonken, stof enz. op plaatsen of tijdens werkzaamheden waarbij deze vrijkomen. Draag een zuurbril bij het werken met chemicaliën, bij werkzaamheden waarbij het hele gelaat beschermt dient te worden. Moet gebruik gemaakt worden van een gelaatscherm. www.servitex.info

9. Als er geluidsniveaus voorkomen van boven 80dB(A) dan is het dragen van oor doppen of kappen verplicht.

10. U bent verplicht gebruik te maken van gehoorbeschermingsmiddelen op plaatsen waar dit aangegeven is en waar gevaar bestaat voor de inwerking van lawaai op het gehoor orgaan. Dit is het gevalbij geluidsniveaus groter dan 80dB(A).

11. Wanneer is het geluid nu boven de 80dB(A). Indien men op 1 meter afstand van elkaar staat moet men met een normaal stemgebruik, dus zonder stemverheffing, elkaar goed kunnen verstaan. Is dit niet mogelijk dan kan men er zeker van zijn, dat het geluidsniveau te hoog is.

12. Als er risico’s op voetletsel of vallen bestaan door rollende of vallende voorwerpen of gladde vloeren draag dan veiligheidsschoenen of laarzen.

13. Draag altijd stevige werkschoenen die voorzien zijn van een stalen neus. Draag geen schoeisel dat in een slechte staat verkeert. Bij werkzaamheden met chemicaliën dient u rubber of kunststof veiligheidslaarzen te dragen.

14. Als er gevaren bestaan door machines, apparaten, werkstukken of door besmetting door hete/koude of vervuilende stoffen draag dan (extra) werkkleding. Draag geen loshangende of rafelige werkkleding. Dat is gevaarlijk en bovendien nog slordig ook. Draag geen werkkleding die ernstig vervuild of besmet is met olie, dit kan gevaar betekenen voor uw gezondheid. Draag altijd een passende overall.

15. Als er gevaren of risico’s bestaan ten gevolge van inademing van giftige, schadelijke of hinderlijke stoffen, dampen of gassen en/of gewasbestrijdingsmiddelen draag dan adembeschermingsmiddelen.

16. Op plaatsen waar de mogelijkheid zich voordoet dat u schadelijke stoffen of dampen kunt inademen dient u gebruik te maken van adembeschermingsmiddelen. Voor het gebruik van alle adembeschermingsmiddelen is er een speciale instructienoodzakelijk. De volgende adembeschermingsmiddelen zijn verkrijgbaar, stofmaskers, gasmaskers, verse luchtkappen en persluchttoestellen www.servitex.info

17. Dragen van losse kledingstukken (jassen, stropdassen) en lange haren is niet toegestaan op plaatsen waar dit is aangegeven. Dit geldt ook voor sieraden (kettingen en ringen.) Wat te doen bij ernstige ongevallen Als er een ongeluk gebeurt moet u altijd direct alarm slaan. Bij ernstige letsel telt iedere seconde en misschien kan daardoor een mensen leven worden gered. Bij ernstig letsel meteen alarm slaan en zo snel mogelijk de bedrijfshulpverlening of de medische dienst waarschuwen. Waarschuw ook onmiddellijk de chef van de betrokkene of anders de direct aanwezige leidinggevende en de veiligheidsdienst als die er is. Bij reddingspogingen moet u natuurlijk niet zelf het slachtoffer worden. Gebruik zonodig persoonlijke beschermmiddelen (PMA). Alleen in noodgevallen eerste hulp verlenen, ook al bent u daarvoor niet opgeleid. In de onderneming van Uitzendbureau Servitex b.v. bestaan procedures voor het melden, registreren en onderzoeken van ongevallen ( met en zonder verzuim), bijna ongevallen en onveilige situaties en handelingen. Indien zich een bedrijfsongeval ( of een schadegeval) voordoet dient de medewerker/uitzendkracht dit direct ( zonodig telefonisch ) te melden bij Uitzendbureau Servitex b.v. Indien de medewerker/uitzendkracht niet zelf in staat is om de betreffende melding te doen wordt dit namens hem/haar gedaan door anderen, bij voorkeur een der eigen werknemers/uitzendkrachten van de onderneming. De directie van Uitzendbureau Servitex b.v. resp. de betreffende persoon, zorgt indien nodig voor de informatie aan de familie van de uitzendkracht. www.servitex.info